آموتیت معمولی

آموتیت معمولی

فروش فولاد آموتیت در فروشگاه فولاد خیابانی
تمامي محصولات داراي certificate و آناليز مي باشد

سریال 1.2542
ابعاد انواع گرد و تسمه

دیگر محصولات

سیم مفتول
سیم مفتول حرارتی
مفتول سیاه آنیل شده (مفتول پخته شده)
آموتیت اس
سیم مفتول 2.5
ترانسميسيون
آموتیت معمولی
گرد نقره اي